Facebook
Styrobud Górno
Konfigurator Warzywników

Reklamacje i zwroty

Fragment regulaminu zakupów

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia możesz pobrać  tutaj. 
3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia zamówionego towaru w posiadanie przez Kupującego.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać pocztą na adres Sprzedającego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, formularz stanowi jedynie ułatwienie dla konsumenta. 
5. Do zachowania terminu wystarczy, że Kupujący wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia rzeczy.
9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Ze względu na gabaryty i wagę towarów oferowanych przez Styrobud,  w przypadku odstąpienie od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.
13. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
16. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedającego: STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr  w Górnie, ul. Pańska 79, 36-051 Górno
17. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§9 RĘKOJMIA ZA WADY
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz uprawnienia przysługujące Kupującemu z tytułu rękojmi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz. 121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
4. Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wad, Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
6. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu, jeżeli wada zostanie stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
9. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne mogą być składane drogą pocztową, elektroniczną na adres e-mail lub osobiście w sklepie stacjonarnym.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
11. Sprzedawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10 GWARANCJA
1. Podmiotem udzielającym gwarancji, jest STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr w Górnie, 36 –051 Górno, ul. Pańska 79, NIP: 5170271315, REGON: 180568519.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych w terminie gwarancyjnym wad produktu, powstałych z powodów leżących po stronie Sprzedawcy na skutek przyczyn zaistniałych w procesie produkcyjnym, konstrukcyjnym lub z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji i innych przypadków wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie.
3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
4. Początek biegu gwarancji następuje od dnia zakupu produktu przez Kupującego.
5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w produkcie odebranym przez Kupującego własnym transportem.
6. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad widocznych.
7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji, Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
10. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie produktu.

§ 11 REALIZACJA GWARANCJI
1. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu produktu (faktura/rachunek/paragon).
2. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich montażem, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
3. W przypadku, jeżeli Kupujący zamontował wyroby z wcześniej stwierdzonymi wadami Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym montażem wyrobów wolnych od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia złożyć pisemną reklamację Sprzedawcy.
5. Przez złożenie pisemnej reklamacji należy rozumieć złożenie jej w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić dostęp do reklamowanego produktu w miejscu jego zamontowania lub składowania w celu umożliwienia dokonania jego oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia.
7. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o sfotografowanie produktu i przesłanie zdjęć reklamowanego towaru na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
8. Sprzedawca lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umożliwiającym zbadanie przyczyn wad lub powstania uszkodzeń poinformuje zainteresowanego o rozpatrzeniu reklamacji.
9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
10. Sposób i zakres usunięcia wad uznanej reklamacji może polegać w szczególności na:
a. naprawie produktu,
b. dostarczeniu wolnego od wad produktu,
c. dostarczeniu w miejsce wadliwych elementów produktu, elementów wolnych od wad,
d. zwrocie zapłaconej ceny wadliwego produktu,
e. innej metodzie usunięcia wad w sposób uzgodniony z Kupującym.
11. Jeśli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada produktu jest nieistotna, Sprzedawca może odpowiednio obniżyć cenę produktu.
12. W przypadku braku możliwości wymiany produktu z uwagi na zakończenie jego produkcji Sprzedawca uprawniony będzie do dostarczenia produktu zamiennego tego samego rodzaju o zbliżonych parametrach technicznych.

§12 PRAWA I OBOWIĄZKI GWARANTA
1. Sprzedawca obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia, dokonanego zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres mailowy przypisany do Kupującego, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Kupującego.
3. W przypadku uznania reklamacji usunięcie powstałych wad nastąpi w czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu, jednak nie później niż w terminie:
a. 30 dni od daty uznania reklamacji, jeśli usunięcie wad nie będzie polegało na wymianie produktu,
b. 60 dni od daty uznania reklamacji, jeśli Sprzedawca zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad.
4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy uniemożliwiających wykonanie obowiązków gwarancyjnych w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszego działu, termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. W tej sytuacji termin zostanie uzgodniony indywidualnie.
5. W każdym przypadku Sprzedawca może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez Kupującego za produkt dotknięty wadą. W takim przypadku produkt objęty wadą podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.
6. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany produktów to produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością.

§ 13 WADY NIEOBJĘTĘ GWARANCJĄ
1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku:
a. niewłaściwie wykonanego transportu produktu,
b. niewłaściwego składowania lub przechowywania produktu,
c. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego produktu,
d. stosowania do montażu produktów niewłaściwych maszyn lub urządzeń,
e. użycia nieodpowiednich materiałów do zamontowania produktów,
f. niewłaściwego użytkowania produktów, niezgodnego z ich przeznaczeniem i właściwościami,
g. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych, uszkodzeń wywołanych zamieszkami, działaniami terrorystycznymi oraz wojennymi,
h. zużycia elementów/produktu w wyniku normalnej ich eksploatacji,
i. innych okoliczności, za które Sprzedawca nie odpowiada

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password