Facebook
Styrobud Górno
Konfigurator Warzywników

Instrukcje i gwarancje

INSTRUKCJA MOTAŻU I UŻYTKOWANIA GRILLI BETONOWYCH

 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu STYROBUD GÓRNO

WAŻNE! Przed przystąpieniem do złożenia grilla należy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie grilla, zniszczenie innych przedmiotów, a nawet może doprowadzić do powstania obrażeń ciała.

Producent zaleca bezwzględne zapoznanie się z instrukcją  przed montażem i każdorazowym uruchomieniem grilla, jak również przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych czynności i stosowanie się do podanych wskazówek bezpieczeństwa.

Niniejsza instrukcja stanowi część składową produktu, którą należy stale przechowywać i przekazywać kolejnym użytkownikom.

WAŻNE! Zaniechanie przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może stanowić przyczynę pożaru i wystąpienia poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia jak również może doprowadzić do śmierci.

Spis treści:

 1. Konstrukcja grilla betonowego ….....................................................…. str.
 2. Montaż ….................................................................................................. str.
 3. Paliwa …...................................................................................................  str.
 4. Pierwsze rozpalenie i użytkowanie …..................................................... str.
 5. Konserwacja i serwis …........................................................................... str.

 

 1. Konstrukcja grilla betonowego

Grill wykonany jest z betonu o wysokiej klasie wytrzymałości C 35/45. Mieszanka ta spełnia wszystkie wymagania trwałości związane z późniejszym użytkowaniem takie jak: wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość betonu. Jakość wyrobów STYROBUD-GÓRNO potwierdzają pozytywne wyniki badań, stale prowadzonych przez zewnętrzne laboratorium.  Elementy przenoszące obciążenie wzmocnione są zbrojeniem stalowym.

Ruszt wykonany jest ze stali nierdzewnej, nieprzekazującej do żywności niepożądanych zapachów, niewpływającej na smak żywności i niepowodującej jej skażenia. Ruszt odporny jest na działanie czynników atmosferycznych, nie rdzewieje, nie odkształca się pod wpływem ciepła, ciężaru potraw, jego wykonanie jest trwałe i solidne. Wysokość rusztu jest regulowana na kilku poziomach.

2.       Montaż

Montażu należy dokonać zgodnie z załączonym do niniejszej instrukcji schematem.

UWAGA!  Nieprawidłowo przeprowadzony montaż jest niebezpieczny. Należy postępować zgodnie z  zaleceniami dotyczącymi montażu, opisanymi w niniejszej instrukcji.

Nie należy używać grilla do momentu zainstalowania wszystkich jego części.

Użytkownik powinien wybrać odpowiednie miejsce do posadowienia konstrukcji.

Grill betonowy należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilny podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu.

W przypadku umiejscowienia grilla na terenie o znacznym spadku, narażonym na spływ dużej ilości wody należy wykonać solidny fundament.

Należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości tj. co najmniej 3 m od przedmiotów palnych, jak również łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów, ganków, podłóg, tworzyw sztucznych lub przewodów elektrycznych.

W miejscu grillowania nie mogą znajdować się palne opary i płyny takie jak benzyna, alkohol itp.

Montaż grilla powinien być wykonany z zastosowaniem silikonu wysokotemperaturowego, który pozwala na łatwą, szybką i czystą budowę.

Do łączenia elementów grilla Producent zaleca spoiwa odporne na wysokie temperatury np. silikon, kleje, dla których należy posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

Ruszta i paleniska nie przewidziane i nie pochodzące od producenta mogą być przyczyną powstawania niepożądanych nieprzewidywalnych efektów, w tym prowadzić do uszkodzeń kupionego towaru.

W przypadku montażu grilla z otworem pod paleniskiem należy uważać, by nie zasłonić tego otworu i  nie utrudnić przepływu powietrza .

Przy złożeniu grilla, mając na uwadze jego wagę i wysokość zaleca się szczególną ostrożność i obecność co najmniej trzech osób.

Zalecane jest aby montaż grilla został przeprowadzony przez osoby - firmy posiadające wiedzę i wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Po zakończeniu prac montażowych, grilla należy pozostawić na ok. 24 godziny bez użytkowania w celu zawiązania spoiwa.

 1. Paliwa

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.

Zabronione jest stosowanie: suchego drewna, malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu itp.

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny lub podobnych płynów do rozpalenia oraz ponownego rozpalenia po zgaśnięciu. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3, zgodnie z instrukcją użytkowania, podaną przez ich producenta !

 1. Pierwsze rozpalenie i użytkowanie

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania grilla należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją.

Podczas użytkowania zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Używanie środków łatwopalnych, nieprzeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować oparzenia, pożar bądź zatrucie przyrządzanych potraw.

Pamiętaj! Grill nagrzewa się podczas grillowania. Nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.

Nie należy używać grilla przy silnym wietrze.

Rozpalając palenisko po raz pierwszy, należy zachować szczególną ostrożność, używając niewielkiej ilości opału.

Do rozpałki należy używać wyłącznie środków zgodnych z normą EN 1860- 3, po uprzednim zapoznaniu się z dołączoną do nich instrukcją obsługi.

Temperaturę wewnątrz grilla należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy.

Przed pierwszym grillowaniem, należy przepalić grilla, tak by się odpowiednio wygrzał. Należy zachować powolny wzrost temperatury w czasie ok 1 -2 godzin.

Podczas pierwszego palenia, które uznać należy za przygotowanie grilla do użytku, mogą wystąpić nieprzyjemne zapachy spowodowane wypalaniem powłoki farby ogniotrwałej, która ulega wówczas procesowi utwardzania.

Nie należy napełniać nadmiernie paleniska paliwem przed rozpaleniem ( zalecana jest ilość 1,5 kg )oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska lub popielnika popiołem podczas użytkowania.

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut, zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.

Gdy grill jest już rozpalony, należy zachować szczególną ostrożność i uważać na gorące lub ostre części grilla.

Nie wolno nachylać twarzy bezpośrednio nad grillem!

Nie należy dotykać grilla lub jego elementów nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania zawsze należy stosować rękawice ochronne, jak również narzędzia przeznaczone do grillowania z długimi, odpornymi na ciepło uchwytami, a podczas rozpalania i obsługi grilla nie należy zakładać odzieży z długimi i szerokimi rękawami.

 

Smażenie potraw należy rozpocząć w momencie optymalnego rozżarzenia się węgla, w celu uniknięcia odymienia się przyrządzanej potrawy.

Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką ( szarego) popiołu.

Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 2 kg. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.

UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwać podczas pracy.

OSTRZEŻENIE! Grill należy chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych. Nigdy nie pozostawiać grilla bez dozoru! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, niebędące po spożyciu alkoholu i/lub narkotyków, pełnoletnie i o pełnej sprawności!

UWAGA! Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

Grill betonowy nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach, w przyczepach kempingowych, namiotach, na łodziach itp.!

Nie można dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru bądź poparzeń.

Nie należy używać wody do dogaszania grilla! Grill powinien się dopalić w sposób naturalny. Użycie wody może spowodować uszkodzenie nagrzanych elementów betonowych. Producent zaleca zakupienie kawałka blachy do zagaszania żaru.

Nie należy wyrzucać gorących węgli poza grilla, jeśli istnieje ryzyko pożaru lub poparzenia.

Nie należy dotykać popiołu lub żarzących się węgli do momentu ich całkowitego wygaśnięcia- usuwanie  gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!

 1. Konserwacja i serwis

W celu zachowania trwałości użytkowej grilla betonowego co najmniej raz na pół roku powinien być on poddany zabiegom konserwującym,  a przegląd i konserwacja powinna zostać udokumentowana.

Do impregnacji należy stosować preparaty impregnujące do betonu.

Po każdorazowym użyciu należy sprawdzić, czy grill, węgiel, popiół całkowicie ostygł, a następnie należy opróżnić grill z popiołu oraz innych pozostałości.

Grill betonowy w okresie jesień- zima musi być wyczyszczony i poddany zabezpieczeniu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, na przykład przez stosowanie odpowiedniego pokrowca.

W okresie letnim, grilla należy myć specjalnym środkiem i odpowiednio zabezpieczać.

Niezabezpieczenie grilla przed warunkami atmosferycznymi może spowodować uszkodzenie powierzchni malarskich grilla, które nie są objęte gwarancją.

 

 

GWARANCJA

 

Producent, Firma STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, 36-051 Górno, ul. Pańska 79 udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na grille betonowe wyprodukowane przez firmę  STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży, w szczególności uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

 

1. Warunki gwarancji.

Gwarancja  wydawana jest na oryginalnej Karcie Gwarancyjnej.

Okres Gwarancji zaczyna swój bieg od daty podpisania karty gwarancyjnej przez Gwaranta lub autoryzowanego przedstawiciela.

Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

 1. dokonania zakupu kompletnego grilla betonowego produkcji  STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski u producenta lub dystrybutora firmy  STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski potwierdzonego fakturą zakupu bądź rachunkiem;
 2. prawidłowego, montażu i użytkowania grilla, zgodnego z „Instrukcją Montażu i Użytkowania” (dalej: Instrukcja);
 3. dokonywania okresowych konserwacji grilla zgodnie z zaleceniami wynikającymi z  Instrukcji;
 4. nie eksploatowania grilla niezgodnie z ogólnymi wymaganiami jego użytkowania, zwłaszcza pod względem dopuszczalnych paliw;
 5. grill nie został wystawiony na obciążenia mechaniczne lub uszkodzenia w trakcie wykonywania ewentualnych zmian budowlanych bądź  w zaistniałych stanach awaryjnych ( powódź, pożar…);

6.      zgłoszenia reklamacji w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ujawnienia wady;

7.      W przypadku uajwnienia wad zakupionych Produktów przed ich montażem, Kupujący:

a)      wstrzymał się z ich montażem, niezwłocznie informując o tym Gwaranta, składając pisemną reklamację,

b)      zabezpieczył Produkt przed zniszczeniem.

2. Realizacja Gwarancji

1.       Zgłoszenie roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji powinno nastąpić osobiście w miejscu zakupu urządzenia bądź pisemnie na adres: STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, 36-051 Górno, ul. Pańska 79.

2.       Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest przedłożenie przez Kupującego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym wszystkich poniższych dokumentów :

a)       kopi dowodu zakupu grilla;

b)       oryginału  Karty Gwarancyjnej wydanej przez Gwaranta ;

c)       dokumentu potwierdzający wykonanie okresowych konserwacji;

   oraz podanie następujących danych:

a)      niezbędnych informacji i dokumentów umożliwiających identyfikację produktu, takie jak pełna nazwa reklamowanego produktu,

b)      pełne dane dystrybutora, u którego nabyto produkt, lub punkt handlowy Producenta i jego adres

c)      dane właściciela reklamowanego produktu, (adres kontaktowy, nr tel. kontaktowego)

d)      opis wady, określenie jej zakresu oraz w razie możliwości przestawienie dokumentacji fotograficznej obrazującej uszkodzenia.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów oraz podstawowych danych stanowi podstawę do odrzucenia przez Gwaranta zgłaszanych roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym, sprzecznym z Instrukcją i przeznaczeniem użytkowaniem  produktu, w szczególności opalaniem go paliwem innym niż węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego.

W celu skorzystania uprawnień wynikających z gwarancji produktu, nabywca zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciu wady, dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej grilla lub do wymiany grilla na wolny od wad, o ile wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku gdy naprawa lub wymiana grilla jest niemożliwa lub znacząco utrudniona, Gwarant może obniżyć cenę grilla dokonując zwrotu części ceny sprzedaży.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni począwszy od dnia dostarczenia do siedziby Gwaranta wadliwego grilla.

 

Odpowiedzialność finansowa  STYROBUD - GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, wynikająca z gwarancji ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałów poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń produktów lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, określonej fakturą zakupu lub rachunkiem danego produktu w przeliczeniu na wadliwy jednostkowo produkt.

Jeżeli Gwarant uzna reklamację i wymieni grill na wolny od wad, to produkt wadliwy staje się jego własnością.

W przypadku zakupu grilla w celach gastronomicznych, okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy.

3.  Ograniczenia i wyłączenia:

I.  Informacje dotyczące produktów betonowych

a)       Spękanie powierzchni betonowej grilla pod wpływem temperatury oraz wystąpienie mikropęknięć nie powoduje utraty przez niego zdolności użytkowych, a jest wynikiem normalnych procesów fizyko- chemicznych związanych z rozszerzaniem się betonu i zbrojenia stalowego, z których zbudowany jest element grilla. Zjawisko mikropęknięć następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występujące mikropęknięcia skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych produktów wykonanych z betonu. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

b)       Na krawędziach produktów betonowych mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych grilla i nie stanowi podstawy do reklamacji.

c)       Na powierzchniach niektórych produktów betonowych mogą pojawić się pory uwarunkowane procesem produkcji. Nie wpływają one na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych Grilla i nie stanowią podstawy do reklamacji.

d)       Na powierzchni produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry  techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

e)       W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne produktów betonowych. Różnice te wynikać mogą z różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodnocementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na wskutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych.  Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy reklamacji

f)        Na wytwarzanych elementach betonowych mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czasokres zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

II.  Wyłączenie gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

 1. zużyć lub uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek użytkowania produktu
 2. powłoki lakierniczej, która odbarwia się wskutek zbyt wysokiego obciążenia temperaturą
 3. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub rozładunku
 4. uszkodzeń powstałych poprzez palenie niewłaściwym paliwem
 5. zaniedbań oraz uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, braku prawidłowej konserwacji, wadliwego montażu, samodzielnej naprawy oraz niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji
 6. zaniedbań związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu)
 7. uszkodzeń powstałych na skutek wystawienia grilla na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowane przez brak stosowania zabezpieczeń (np. pokrowca).
 8. montażu, użytkowania lub konserwacji sprzecznej z Instrukcją.
 9. ubytków w wierzchniej warstwie grilla będących następstwem jego eksploatacji
 10. niewłaściwego działania grilla będącego wynikiem stanów awaryjnych takich jak np. pożar, powódź
 11. prawa do domagania się odszkodowania lub zwrotu utraconych zysków z tytułu nieprawidłowego dziania grilla betonowego
 12. produktów sprzedawane jako pozagatunkowe.

STYROBUD - GÓRNO Piotr Radomski w Górnie zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie produktów.

W przypadku stwierdzenia wad produktów, kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania sprzedającego, zabezpieczenia produktów przez zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji, właściwą dla produktu instrukcją montażu i użytkowania oraz potwierdza ich przyjęcie własnoręcznym podpisem na Karcie Gwarancyjnej.

Informacje o warunkach gwarancji oraz  instrukcji montażu i użytkowania Producenta, znajdują się również na stronie internetowej: www.styrobud.eu   oraz w punktach sprzedaży Gwaranta.

Nieprzestrzeganie powyższych warunków skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gwaranta oraz powoduje nieuwzględnienie wszelkich ewentualnych reklamacji i roszczeń.

 

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password